Ministarstvo kulture i medija odobrilo potporu za obnovu Starog grada u Kaptolu u 2021.

Na “Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2021. godinu” za programe zaštite na nepokretnim kulturnim dobrima Požeški stolni kaptol sv. Petra prijavio je radove na obnovi unutrašnjosti barokne crkve sv. Jurja, odnosno uređenje svetišta (postavljanje betonske ploče u svetištu i sakristiji) i završetak arheoloških istraživanja u Starom gradu u iznosu od 380.000,00 kuna.

Nakon razmatranja pristiglih zahtjeva, procjene prioriteta i potreba te u skladu s financijskim mogućnostima Ministarstva kulture i medija objavilo je 4. kolovoza 2021. odobrene programe među kojima je Požeškom stolnom kaptolu odobren iznos od 100.000,00 kuna.

U opisu poslova koji su se planirali izvesti za zatraženi iznos od 380.000,00 kuna bilo je sljedeće:

1) Građevinski radovi
Izvesti stube između svetišta i lađe u crkvi sv. Jurja, zatim betonirati prostor svetišta i sakristije te voditi brigu o arheološkim nalazima tijekom iskapanja zemlje u svetištu i sakristiji;

2) Završetak arheoloških iskopavanja
– Istražiti prostor prema crkvi sv. Jurja i na potezu južnog zida romaničke i gotičke crkve. Time bi se definirale tlocrtne dispozicije sve tri crkve (predromanička jednobrodna crkva, trobrodna romanička bazilika i gotička crkva) i njihov međusobni odnos. Istražili bi se također i preostali grobovi koji su ubicirani u istraživanjima 2019. godine a nisu do kraja istraženi. Time bi se u cijelosti istražio i objasnio kontinuitet sakralnog života na položaju srednjovjekovnog Zbornog kaptola sv. Petra.
– Izraditi konzervatorske studije za konzervaciju i restauraciju istočnog dijela sakralnog
kompleksa koji obuhvaća gotičko svetište od trijumfalnog luka prema istoku, apside
romaničke bazilike te zidane grobnice na tom prostoru. Konzervatorskom studijom
definirati vrste, obim i način izvođenja konzervatorskih i restauratorskih radova
na ostacima arhitekture koja će se prezentirati na otvorenom.
– Zaštita i zatrpavanje zapadnog dijela kompleksa pijeskom i zemljom.
Od 2018. godine traju kontinuirano arheološka istraživanja unutar Starog grada Kaptola koje zajednički provode Stolni kaptol sv. Petra, Arheološki muzej Osijek uz potporu Ministarstva kulture. Otkriveni su u vertikalnoj stratigrafiji ostaci triju crkava: predromanička jednobrodna crkva, trobrodna romanička bazilika i gotička crkva izduženog svetišta s kontraforima.