Statut Stolnog kaptola svetog Petra u Požegi

Uvod

Početkom 13. stoljeća (1221. godine) zasvjedočeno je postojanje Zbornog kaptola pod nazivom Požeški kaptol sv. Petra (Capitulum Sancti Petri de Posega). U vrijeme osmanlijskog osvajanja Slavonije 1536. godine Kaptol se seli u Ugarsku i ubrzo se gasi. Poslije oslobođenja Slavonije od Osmanlija zagrebački biskup Franjo Thauszy (1751.–1769.) želi ga obnoviti 1753. godine, ali zbog političkih okolnosti nije u tome uspio. Apostolskim pismom Praeclarum evangelizationis opus od 5. srpnja 1997. godine papa Ivan Pavao II.  utemeljio je Požešku biskupiju i tako otvorio mogućnost da se pod povijesnim nazivom nekadašnjega Zbornog kaptola u Požegi osnuje Katedralni kaptol. Požeški biskup msgr. dr. Antun Škvorčević, nastojeći sačuvati spomen srednjovjekovnoga požeškoga Zbornog kaptola sv. Petra i dati mu značenje u novim prilikama, zamolio je Kongregaciju za kler da u smislu propisa kanona 504 Zakonika kanonskoga prava utemelji Stolni kaptol u Požegi pod spomenutim srednjovjekovnim nazivom. Kongregacija za kler uslišala je navedenu molbu te je Dekretom Prot. N. 99002442 od 1. prosinca 1999. godine osnovala Stolni kaptol sv. Petra u Požegi pod nazivom Capitulum Poseganum Sancti Petri. Stari grad u naselju Kaptol, sjedištu spomenutoga srednjovjekovnoga zbornog Požeškog kaptola sv. Petra s crkvom sv. Jurja, podignutom u Gradu nakon Osmanlija, u vlasništvu novoutemeljenoga Stolnog kaptola sv. Petra u Požegi, snažna je povijesna poveznica dviju navedenih ustanova.

Narav i sastav Kaptola

Članak l.

Stolni kaptol sv. Petra u Požegi (u daljnjem tekstu: Kaptol)  zbor je svećenika čija je zadaća vršiti svečanije bogoslužne obrede u stolnoj crkvi u Požegi te obavljati zadaće koje mu povjeri pravo ili dijecezanski biskup (usp. kan. 503).

Članak 2.

Kaptol ima osam članova. Sastoji se od kanonika prepošta (usp. kan. 507 § 1), kanonika lektora, kanonika kantora, kanonika kustosa, kanonika pokorničara (usp. kan. 508 § 1) te još trojice kanonika.

Članak 3.

Pravo je dijecezanskog biskupa, nakon što se savjetuje s Kaptolom, da daje sve i pojedine kanonikate svećenicima koji se odlikuju pravovjernim naukom, čestitošću života i revnim vršenjem svećeničke službe (usp. kan. 509 § 2).

Članak 4.

Među kanonicima poštuje se ovaj red precedencije: prvi je prepošt, zatim slijede ostali kanonici po redu preuzimanja službe. Ako ih ima više koji su isti dan preuzeli službu, prednost se određuje prema danu svećeničkog ređenja.

 

Uvođenje u kanoničku službu

Članak 5.

Uvođenje u kanoničku službu redovito obavlja dijecezanski biskup uz sudjelovanje svih članova Kaptola. Ako je biskup spriječen, taj čin povjerit će kaptolskom prepoštu.

Članak 6.

Uvođenje u kanoničku službu obavlja se na propisani način: u okviru Službe riječi kanonik lektor pročitat će dekret imenovanja, a potom će imenovani ispovjediti vjeru po propisanom obrascu i položiti prisegu vjernosti. Biskup će odjenuti novog kanonika u korsko ruho, a prepošt Kaptola povest će ga do njegova mjesta u koru. Čin uvođenja u kanoničku službu unijet će se u zapisnik koji će se pohraniti u arhiv kaptolskih spisa.

 

Prava i dužnosti Kaptola i kanonika

Članak 7.

Kaptol, u skladu sa svojim ustrojstvom, ima pravo i dužnost održavati svoje sjednice barem dva puta godišnje. Na njima će raspravljati o pitanjima koja se odnose na sâm Kaptol, vršenje bogoslužno-pastoralne službe u katedrali, njezinu održavanju i uređenju, o djelovanju Riznice požeške katedrale i Dijecezanskog muzeja ili o drugim pitanjima koja mu povjeri dijecezanski biskup. O datumu održavanja sjednice bit će obaviješten i dijecezanski biskup koji, prema vlastitoj prosudbi, može na njoj sudjelovati.

Članak 8.

Kaptol može održavati i izvanredne sjednice ako to zatraži prepošt ili polovica članova Kaptola.

Članak 9.

Kaptol ima okrugli pečat s natpisom: „Požeška biskupija – Dioecesis Posegana, Stolni kaptol sv. Petra, Požega“ s biskupijskim grbom u sredini.

Članak 10.

Nakon preuzimanja službe kanonici imaju pravo:

  1. na jednakopravan glas na kaptolskim sjednicama
  2. na sjedište u koru
  3. na kanoničku korsku odjeću i oznake u skladu s dopisom Kongregacije za kler Prot. N. 20000172 od 28. siječnja 2000. godine, a to su:
  4. a) talar s crnim pojasom
  5. b) crni biret s ljubičastom ružom
  6. c) roketa i ljubičasta moceta
  7. d) srebrni križ na kordi ljubičasto-zlatne boje iznad mocete, koji na prednjoj strani ima pozlaćeni lik sv. Petra sa srednjovjekovnog pečata Požeškoga zbornog kaptola s natpisomCapitulum Poseganum Sancti Petri 1221. † 1999.,a na zadnjoj strani sliku požeške katedrale sv. Terezije Avilske s natpisom Ecclesia Cathedralis Posegana Sanctae Teresiae de Avila 1997.

Članak 11.

  1. Kanonici su obvezni sudjelovati na svečanom bogoslužju u katedrali koje predvodi dijecezanski biskup i koje ima biskupijsko značenje. To se posebno odnosi na

– misu posvete ulja Velikog četvrtka

– na svetkovinu Tijela i Krvi Kristove

– na slavlje đakonskog i prezbiterskog ređenja

– na svetkovinu Obljetnice posvete katedrale i ujedno Obljetnicu uspostave Požeške biskupije (27. rujna)

– na svetkovinu sv. Terezije Avilske, zaštitnice katedrale (15. listopada)

– i na svetkovinu sv. Lovre, zaštitnika Biskupije (10. kolovoza) u njegovoj crkvi u Požegi. Jednako tako obveza je kanonika organizirati u katedrali proslavu svoga nebeskog zaštitnika, svetkovinu sv. Petra (29. lipnja) i na njoj sudjelovati, kao i proslavu dana utemeljenja Kaptola (1. prosinca).

  1. Kad dijecezanski biskup predvodi u katedrali redovita blagdanska bogoslužja, kanonici koji stanuju u gradu Požegi ili okolici, a nemaju druge pastoralne obveze, dužni su sudjelovati u tom slavlju.
  2. Svake nedjelje i na zapovijedane svetkovine kanonici su dužni u katedrali slaviti konventualnu svetu misu na kojoj trebaju sudjelovati svi oni koji nemaju drugih pastoralnih obveza.

Članak 12.

Svaki put kad se nađu na zajedničkom sastanku, poštujući rubrike zajedničkog moljenja, kanonici će u znak kaptolskog zajedništva izmoliti jedan čas Časoslova koji odgovara vremenu dana.

 

Služba kanonika prepošta

Članak 13.

Prepošt je prvi po dostojanstvu u Kaptolu. Biraju ga kanonici, a potvrđuje dijecezanski biskup (usp. kan. 509 § 1). Bira se na pet godina i nakon isteka mandata može biti ponovno izabran.

Članak 14.

Prepošt zastupa Kaptol pred crkvenim i građanskim vlastima te vodi brigu o cjelovitom stanju i djelovanju Kaptola.

Članak 15.

Prepošt saziva sjednice Kaptola i njima predsjeda te potpisuje sve kaptolske spise.

Članak 16.

Prepošt nadzire stanje katedrale i zajedno s kanonikom kantorom vodi brigu za dolično slavljenje bogoslužja, napose pontifikalnih slavlja te za održavanje i uređenje zgrade katedrale, za djelovanje katedralne Riznice i Dijecezanskog muzeja, posuđujući za pontifikalna slavlja sakralne predmete koji su u njima pohranjeni. U odsutnosti biskupa, ako on drugačije ne odredi, predvodi u katedrali ono bogoslužje kojem redovito predsjeda biskup.

Članak 17.

U slučaju prepoštove bolesti, odsutnosti ili upražnjenog mjesta, njegovu službu privremeno preuzima kanonik po redu prvenstva.

 

Služba kanonika pokorničara

Članak 18.

Kanonika pokorničara imenuje dijecezanski biskup. Kanonik pokorničar snagom svoje službe ima redovitu vlast, koju ne može povjeriti drugima, odrješivati na sakramentalnom području od unaprijed izrečenih, a neproglašenih cenzura, a koje nisu pridržane Apostolskoj Stolici. U biskupiji ima ovlast za sve vjernike, uključujući i strance, a za pripadnike biskupije i izvan njezina područja (usp. kan. 508).

Članak 19.

Kanonik pokorničar dužan je biti vjernicima na raspolaganju za sakrament pomirenja prema odredbama dijecezanskog biskupa.

 

Služba kanonika lektora

Članak 20.

Kanonika lektora bira Kaptol, a služba mu traje pet godina. Dužnost mu je, u dogovoru s prepoštom, pripravljati kaptolske sjednice, voditi o njima zapisnik, čuvati arhiv kaptolskih spisa i obavljati druge administrativne poslove koje mu povjeri prepošt.

 

Služba kanonika kantora

Članak 21.

Kanonika kantora bira Kaptol na pet godina. Zadaća mu je, u dogovoru s prepoštom i župnikom katedralne Župe sv. Terezije Avilske, brinuti se za organiziranje i odvijanje katedralnog bogoslužja u skladu s liturgijskim propisima, a osobito voditi brigu za biskupska slavlja u katedrali kao i za doličan pjevački zbor i orguljaša. U dogovoru s prepoštom čuva ključeve katedralne Riznice i Dijecezanskog muzeja, vodi brigu o njihovoj sigurnosti, održavanju i upotrebi predmeta koji se u njima čuvaju, ravnajući se u skladu s posebnim pravilnicima  navedenih ustanova, odobrenima od dijecezanskog biskupa.

 

Služba kanonika kustosa

Članak 22.

Kanonika kustosa bira Kaptol, i služba mu traje pet godina. Povjereno mu je materijalno poslovanje Kaptola te zajedno s prepoštom, kanonikom kantorom i katedralnim župnikom vodi brigu o zgradi požeške katedrale, njezinu redovitom održavanju i obnavljanju te opremanju potrebnim predmetima, o pokretnoj i nepokretnoj sakralnoj kulturnoj baštini. Zadaća mu je zajedno s prepoštom brinuti se o uređenju Riznice požeške katedrale, Dijecezanskog muzeja i Staroga grada u naselju Kaptol. Na početku svake godine podnosi izvještaj kanoničkom zboru o materijalnom poslovanju Kaptola prethodne godine i o stanju katedrale te drugih navedenih ustanova.

 

Trajanje kanoničke službe

Članak 23.

Kanonička služba traje do navršene 75. godine života. Kanonik koji je napunio navedenu životnu dob postaje umirovljeni kanonik, njegovo mjesto postaje ispražnjeno i dijecezanski biskup može ga popuniti novim kanonikom. Kanoničko mjesto postaje ispražnjeno i u slučaju umirovljenja kanonika zbog zdravstvenih ili drugih razloga prije 75. godine života te dijecezanski biskup ima pravo na njegovo mjesto imenovati novog kanonika.

Članak 24.

Kanonik s navršenih 75 godina života ili ako je ranije umirovljen, oslobođen je svih kanoničkih dužnosti i prima mirovinu u skladu s propisima biskupijskog financijskog sustava, ima pravo na kanoničko korsko odijelo, mjesto u koru, sudjelovanje u službama ako to može i želi. Svaki član Kaptola ima pravo biti pokopan u kanoničkoj grobnici na Gradskom groblju Krista Kralja u Požegi.

 

Upravljanje vremenitim dobrima

 Članak 25.

 Kaptol za svoje djelovanje osigurava financijska sredstva:

– iz vlastitih prihoda

– iz biskupijskog proračuna

– iz sredstava Republike Hrvatske dodijeljenih za čuvanje i obnavljanje spomeničke baštine

– iz priloga dobrotvora.

Članak 26.

Uz upravu vlastitim vremenitim dobrima Kaptolu su povjerene na upravu i određene ustanove u vlasništvu Požeške biskupije sa svojim dobrima, među kojima je požeška katedrala, Riznica požeške katedrale i Dijecezanski muzej.

Članak 27.

Vlastitim vremenitim dobrima i dobrima ustanova koje su mu statutarno ili posebnom odredbom dijecezanskog biskupa povjerene Kaptol upravlja prema općim i krajevnim crkvenim propisima, posebnim pravilnicima odobrenima od dijecezanskog biskupa i građanskim zakonodavstvom.

Članak 28.

Kanonik kustos na kraju svake godine u dogovoru s prepoštom pripravlja proračun Kaptola za sljedeću godinu te ga prepošt dostavlja na odobrenje dijecezanskom biskupu.

Članak 29.

Kaptol ima pregledatelja računa kojemu je dužnost nakon završetka financijske godine pregledati račune i provjeriti ispravnost financijskog poslovanja Kaptola i ustanova koje su mu povjerene na upravu te prepošt njegov pisani izvještaj o tome dostavlja dijecezanskom biskupu.

Članak 30.

Članovi Kaptola primaju mjesečnu nagradu u skladu s propisima biskupijskog financijskog sustava.

 

Začasni kanonici

Članak 31.

Dijecezanski biskup, nakon što sasluša Kaptol, može zbog posebnih zasluga imenovati začasnim kanonikom Kaptola dijecezanskog svećenika ili svećenika druge biskupije, uz pristanak njegova biskupa.

Članak 32.

Uvođenje u službu začasnog kanonika obavlja se istim obredom kao i uvođenje u službu redovitih kanonika.

Članak 33.

Začasni kanonici ne mogu obavljati službe niti imaju pravo glasa u Kaptolu, ali imaju pravo nositi korsko odijelo i kanoničke oznake te dobivaju mjesto u koru.

 

Kaptol i Župa sv. Terezije Avilske

Članak 34.

Župa sv. Terezije Avilske u Požegi odijeljena je od Kaptola, a dijecezanski biskup slobodno imenuje njezina župnika iz kruga kanonika ili izvan njega (usp. kan. 510 § 1 i 2).

Članak 35.

Za vlastita liturgijska slavlja Župi su dani na upotrebu prostori katedrale. Dijecezanski biskup, sukladno crkvenim propisima (usp. kan. 510 § 3 i 4), posebnim dekretom izdao je odredbe o pravima i obvezama Župe sv. Terezije Avilske u katedrali i zadaćama vlastitima Kaptolu, koje su sastavni dio ovoga Statuta.

Članak 36.

Ovaj Statut stupa na snagu danom odobrenja dijecezanskog biskupa. Za izmjenu bilo kojeg propisa u ovom Statutu potrebna je dvotrećinska većina glasova redovitih članova Kaptola, uz prethodnu suglasnost dijecezanskog biskupa.

__________________________________________

Broj: 2050/2020.

Ovime odobravam gornji Statut Stolnog kaptola sv. Petra u Požegi, prihvaćen na kaptolskoj sjednici 9. prosinca 2020. godine.

Požega, 10. prosinca 2020.

Biskup
† Antun Škvorčević, v.r.

Ivan Popić
kancelar