Spomenica

1999.

Dekretom Kongregacije za kler od 1. prosinca 1999. utemeljen je katedralni „Capitulum Poseganum Sancti Petri” na zamolbu požeškog biskupa msgr. dr. Antuna Škvorčevića te je tako institucionalizirana povijesna memorija požeškoga Zbornog „Capitulum Ecclesiae Beati Petri“.

U zamolbi koju je biskup Škvorčević 5. studenog 1999. godine uputio kardinalu Castrillionu Hoyosu Dariju, prefektu Kongregacije za kler među ostalim piše:

“Već od početka postavljeno je pitanje oportunosti osnutka katedralnog kaptola. Postoje povijesni i aktualni pastoralni argumenti koji idu u prilog njegovog utemeljenja. Naime, od prve polovice 13. stoljeća (oko 1221.) postojao je preko tristo godina u Požegi “Capitulum Beati Petri De Posega” ili “Capitulum Ecclesiae Sancti Petri De Posega”. Ovaj Zborni kaptol ili “colegiatum”, osim svoje strogo crkvene uloge, kao “locus credibilis” imao je također istaknuto značenje za javni život u sjevernoj Hrvatskoj. Otomanskim osvajanjem velikog dijela Hrvatske ovaj Zborni kaptol preselio se 1536. godine u Ugarsku, a zatim se ugasio.”

Biskup dalje navodi da su nakon oslobođenja od osmanlijske vlasti zagrebački biskupi na kraju 17. i na početku 18. stoljeća promičući obnovu redovitog pastorala u ovim dijelovima Hrvatske nastojali obnoviti i Zborni kaptol, ali to nije dopustio austrijski car koji je u to vrijeme imao kompentencije glede njegove uspostave. No spomen na Zborni kaptol ostao je živ sve do danas u njegovu arhivu, u literaturi i arhitekturi, posebice u ostacima srednjovjekovne tvrđe, u toponimu “Kaptol” te u svijesti vjernika.

Prije utemeljenja Požeškog kaptola, u vrijeme hrvatske narodne dinastije, granice današnje Slavonije pripadale su pod jurisdikciju Splitske nadbiskupije. Međutim, kako je Slavonija bila geografski previše udaljena od nad/biskupskog sjedišta, Mađari su tu crkvenu pokrajinu, potkraj 11. ili početkom 12. stoljeća, kada zasjedaju na hrvatsko prijestolje, pripojili tadašnjoj Pečujskoj biskupiji. Ta je biskupija sa svojim biskupom uz dozvolu Svete Stolice utemeljila Požeški zborni kaptol sv. Petra između 1220. i 1221. godine. Postoje najmanje dva razloga zašto je to učinila. Kao prvo, ona je preko Kaptola htjela što dublje učvrstiti svoju vlast unutar navedenih granica, a kao drugo, ispunila je potrebu koja se osjećala na tom prostoru za jednom takvom crkvenom i državnom ustanovom koja će osim bogoslužja, obavljati još i druge važne poslove za tadašnje stanovništvo, a to je ustanova vjerodstojnog mjesta (locus credibilis) što je uključivalo sklapanje i ugovaranje različitih poslova, prodaju i kupnju zemlje, posjeda, kuća i vinograda te druge pokretne i nepokretne imovine, svjedočenje, davanje izjava te pomirivanje zavađenih stranaka zbog parničenja oko posjeda, plaćanja krvarine itd. Po nalogu kralja ili kraljevskog suca, kaptol je vršio i prijepise privilegija te preko svoga predstavnika svjedočio u svim sudskim parnicama na koje je bio pozvan. Takvu javnu djelatnost kaptol obavlja sve do 1528. godine kada mu je kralj Ferdinad u Budimu podijelio povelju po kojoj je dobio izuzetne povlastice, a posebice one koje se odnose na ubiranje poreza.

Požeški kaptol bio je ustrojen kao crkvena i javna ustanova. Njegovo postojanje omogućilo je razvoj crkvenog i kulturnog života Slavonije. Da je Slavonija po tom pitanju bila razvijena dokaz je velik broj svećenika, župa i samostana koji su u to vrijeme bili gotovo isključivi nositelji vjerske i kulturne aktivnosti.

Nakon 154 godine turskog vladanja u Slavoniji ona je oslobođena. Za kaptolsku utvrdu nastala su nova vremena, ne tako slavna kao prije pada pod osmanlijsku vlast. Najznačajnije postosmanlijsko razdoblje je upravo ono koje je nastupilo vrlo brzo nakon odlaska Osmanlija kada su u prostoru Zbornog kaptola stolovali srijemski biskupi, nekih 70-ak godina, odnosno sve do oslobođenja Petrovaradina od Osmanlija. Za to vrijeme podigli su unutar tvrđe sredinom 18. stoljeća baroknu crkvu sv. Jurja čiji su ostaci sačuvani do danas. Istovremeno su u tom razdoblju franjevci u Kaptolu obnovili župu, ali nažalost, pokušaj obnove Zbornog kaptola nije uspio sve do uspostave Požeške biskupije.

2000.

Nakon što je na zamolbu požeškog biskupa msgr. dr. Antuna Škvorčevića Kongregacija za kler 1. prosinca 1999. utemeljila Kaptol katedrale Požeške biskupije pod nazivom “Capitulum Pseganum Sancti Petri” on je svečano uspostavljen 28. lipnja 2000. godine. Svečano misno slavlje tim povodom predvodio je požeški biskup msgr. dr. Antun Škvorčević u koncelebraciji s apostolskim nuncijom Giulijom Einaudijem, pečuškim biskupom Mihalyem Mayerom, s kanonikom Stefanom Kneipom, đakovačko – srijemskim biskupom Marinom Srakićem s kanonikom Gejzom Vargom, pomoćnim zagrebačkim biskupom Josipom Mrzljakom, prepoštom Prvostolnog kaptola zagrebačkoga, s kanonikom Josipom Klarićem, zatim Alojzijem Domislavićem, lektorom Zbornog čazmansko-varaždinskog kaptola uz još šezdesetak svećenika i redovnika.

Sam dekret Kongregacije za kler o utemeljenju Požeškog kaptola pročitao je apostolski nuncij msgr. Einaudi, a kancelar Biskupije Antun Prpić pročitao je dekrete kojima je biskup Škvorčević imenovao kanonicima šestoricu svećenika Požeške biskupije:

  1. Josipa Devčića, generalnog vikara i župnika u Stražemanu;
  2. Nikolu Jušića, ekonoma Biskupije i župnika u Novoj Kapeli;
  3. Valentina Halića, župnika u Čađavici;
  4. Antuna Ćorkovića, župnika u Pleternici;
  5. Matiju Jurakovića, župnika u Novoj Gradiški;
  6. Vladimira Viraga, župnika u Kaptolu.

Idućeg dana, na blagdan sv. Petra i Pavla, biskup Antun Škvorčević prvi puta nakon četiri stoljeća uveo je prvoimenovane kanonike Stolnog kaptola sv. Petra u župnu crkvu u Kaptolu, mjestu u kojem se nekad nalazio srednjovjekovni Zborni kaptol sv. Petra. Prema Statutu koji je 31. svibnja 2000. godine stupio na snagu odobrenjem biskupa Antuna Škvorčevića Stolni kaptol je zbor svećenika čija je zadaća vršiti svečanije bogoslužne obrede u Stolnoj crkvi u Požegi i voditi brigu za njezino održavanje i uređenje te obavljati zadaće koje mu povjeri crkveno pravo ili dijecezanski biskup. Kao uvod u svečanost uspostave Stolnog kaptola u Gradskom muzeju Požega 23. lipnja 2000. godine otvorena je izložba dokumenata i portreta pod nazivom “Požeški kaptol sv. Petra” na kojoj su bili izloženi izvorni dokumenti napisani u pisarnici Zbornog kaptola sv. Petra tijekom 13.,14. i 15. stoljeća te kopije nekih od dokumenata. Kako je Zborni kaptol bilo mjesto gdje su se i čuvali takvi dokumenti, povjesničari ističu da je Kaptol, nakon Dubrovnika drugi grad u Hrvatskoj gdje je uspostavljena arhivska služba.

Stolni kaptol u Požegi može imati najviše osam članova. Osim kanonika prepošta ostale službe u Stolnom kaptolu su: kanonik lektor, kanonik kantor, kanonik kustos te kanonik pokorničar. Prepošt je prvi po dostojanstvu u Kaptolu i biraju ga kanonici, a potvrđuje dijecezanski biskup. Kanonička služba traje do navršene 75. godine života. Dijecezanski biskup, pošto sasluša Kaptol, može imenovati dijecezanskog ili izvandijecezanskog svećenika, uz pristanak njegova biskupa, zbog posebnih zasluga, začasnim kanonikom Stolnog kaptola u Požegi.

Na prvoj sjednici Stolnog kaptola 30. lipnja 2000. godine za prepošta je izabran msgr. Josip Devčić, za lektora Vladimir Virag, za kantora Matija Juraković i za kustosa Nikola Jušić na razdoblje od pet godina. Požeški Stolni kaptol za prvog začasnog kanonika imenovao je Stjepana Bakarića, župnika u Vrbovi.

U prvim godinama svoga postojanja Stolni kaptol se najviše bavio pitanjima uređenja i održavanja prostora Katedrale, a od sredine 2001. godine kada je Stolnom kaptolu sv. Petra Općina Kaptol darovala Stari grad u Kaptolu i njegovom obnovom i uređenjem te statutarnim pitanjima.

2005.-2007.

Nakon prvog petogodišnjeg mandata na izbornoj sjednici 2005. godine za prepošta je ponovno izabran msgr. Josip Devčić, a i ostale službe nastavili su obavljati kanonici koji su to i do tada činili. Prvi novi kanonici u službu su uvedeni 11. studenog 2007. godine na misnom slavlju u Katedrali koje je predvodio biskup msgr. dr. Antun Škvorčević. U službu kanonika uveden je Marko Pišonić, novoimenovani katedralni župnik te začasni kanonik Marijan Golec, župnik u Bebrini i Dubočcu.

2011.

Na trećoj izbornoj sjednici 27. lipnja 2011. godine odlučeno je da prepošt i dalje bude msgr. Josip Devčić. Kako je u međuvremenu umro kanonik Vladimir Virag koji je obavljao službu lektora za novog je izabran Antun Ćorković. Kustos je i dalje ostao Nikola Jušić dok je za kantora izabran Marko Pišonić koji ujedno ostaje i u službi kanonika pokorničara. Kao i na prijašnjim sjednicama tako se i na ovoj raspravljalo o daljnjem uređenju Katedrale te Staroga grada u Kaptolu.

Iste godine 22. studenoga, kanonici Stolnog kaptola sv. Petra po prvi puta su se okupili ispred renesansne kaptolske utvrde koju je izgradio Zborni kaptol sv. Petra i u kojoj je djelovao do osmanlijskih osvajanja. Utvrdu iz 15. stoljeća, pošteđenu od Osmanlija, zapalili su partizani tijekom II. svjetskog rata te je njezino konzerviranje i obnova započela tek u slobodnoj Hrvatskoj na poticaj Općine Kaptol, a s radovima je nastavio požeški Stolni kaptol. Zoran Fumić, arhitekt kojemu je povjerena izrada dokumentacije i koji kao stručnjak prati obnovu predstavio je biskupu Škvorčeviću i kanonicima izvedene radove na krovu svetišta crkve sv. Jurja i sakristije unutar utvrde kao i program daljnjih zahvata. Crkva sv. Jurja iz sredine 18. stoljeća zanimljiv je i vrijedan sakralni objekt u kojem je svetište oblikovano s kupolom umjesto uobičajene češke kape i pokraj koje stoji obnovljeni zvonik-kula, podignut nešto ranije na temeljima zvonika kasnogotičke crkve. Sjednica Stolnog kaptola nastavljena je u Stražemanu.

2012.

I na sjednici Stolnog kaptola sv. Petra održane 23. studenoga 2012. u nazočnosti biskup Škvorčević razgovaralo se o tome što je učinjeno na uređenju kaptolskog Starog grada te o mogućnosti nastavka radova u idućoj godini. Biskup je na ovoj sjednici prepoštu Josipu Devčiću čestitao na nedavnom papinskom odlikovanju za apostolskog protonotara, a Matiji Jurakoviću za počasnog kapelana Njegove Svetosti. Među ostalim razmotreni su radovi dosadašnjega postupnog unutrašnjeg uređenja katedrale, postavljanje tabernakula, kipa Gospe Lurdske i križnoga puta. Zaključeno je da će se u kripti katedrale urediti kapela bl. Ivana Pavla II., utemeljitelja Požeške biskupije te da će se zamoliti vjernike za pomoć u podizanju blaženikova kipa i uređenja oltara. Predstavljen je program daljnjih radova na konzerviranju i obnovi Starog grada u Kaptolu u sklopu kojih bi se trebao staviti krov na crkvu sv. Jurja kako bi se spasio taj sakralni objekt unutar zidina kaptolskog grada.

2013.

Iduće, 2013. godine, sjednica Požeškog stolnog kaptola, održana 21. studenog, počela je u zdanju srednjovjekovnog Starog grada u Kaptolu. Prepošt Josip Devčić i arhitekt Zoran Fumić prikazali su biskupu, članovima Kaptola, kaptolačkom župniku Josipu Klariću te zamjeniku načelnika Općine Josipu Soudeku konzervatorsko-restauratorske radove izvedene na svodu crkve sv. Jurja tijekom te godine.

Obnovljene su dvije kalote u svodu lađe crkve te one tvore vrijedno stilsko jedinstvo s kupolastim svodom svetišta. Prepošt Devčić napomenuo je da je sve pripremljeno za nastavak radova na krovu iznad lađe svetišta. Isto tako je nazočne upoznao s nastojanjima da se izrađeni projekt obnove cjelokupnog kompleksa kaptolačkoga Starog grada uvrsti u natječaj za financiranje iz europskih fondova, ali je napomenuo kako se po tom pitanju susreće s poteškoćama zbog izostavljanja Crkve kao subjekta u aplikacijskim programima mjerodavnih hrvatskih ustanova. Sjednica je potom nastavljena u stražemanskom župnom domu gdje se razgovaralo o ovogodišnjim radovima u požeškoj Katedrali. Biskup je istaknuo značenje uređenja kapele bl. Ivana Pavla II. u kripti Katedrale o njezinoj 250. obljetnici posvete i Blaženikova skorog proglašenja svetim te potrebu da se kripta dokraja uredi po zamisli akademske kiparice Marije Ujević Galetović.

Istaknuo je važnost arhitektonske valorizacije Katedrale u novije vrijeme kao i njezine opreme, napose vrijednost slike na glavnom oltaru čiji je autor bečki majstor Kaspar Franz Sambach, otkriven prigodom njezine restauracije.

2014.

Na sjednici Stolnog kaptola sv. Petra 13. studenog 2014. godine u župnom domu u Stražemanu uz nazočnost biskupa Antuna Škvorčevića prepošt Josip Devčić je podsjetio na iznenadnu smrt kanonika Marka Pišonića minuloga mjeseca kolovoza spomenuvši da je za njega i ranije preminuloga kanonika Vladimira Viraga slavljena misa zadušnica. Razgovaralo se o formalnom sređivanju odnosa između Župe sv. Terezije Avilske i Biskupije s obzirom na upotrebu Katedrale i vođenje brige za pojedine razine njezina funkcioniranja. Prepošt Devčić je prikazao stanje radova na obnovi Starog grada u Kaptolu i dovršenju krova na crkvi sv. Jurja. Raspravljalo se i o čuvanju katedralne sakralne baštine, njezinom izlaganju na trajnom postavu u Dijecezanskom muzeju i u Riznici katedrale.

2015.

Iduće 2015. godine, 20. ožujka imenovani su novi kanonici Stolnog kaptola sv. Petra: Ivica Žuljević, župnik u katedralnoj župi sv. Terezije Avilske, Josip Krpeljević, župnik u Kuzmici i Mario Sanić, župnik u Velikoj. U službu su uvedeni 25. ožujka na misnom slavlju u Katedrali, a 23. travnja sudjelovali su na sjednici Stolnog kaptola u Biskupskom domu u Požegi. Iduća sjednica, 26. lipnja bila je izborna. Nakon 15 godina Stolni kaptol je dobio novog prepošta – Ivicu Žujevića. Za službu lektora izabran je Josip Krpeljević, a za službu kustosa Mario Sanić dok je Antunu Ćorkoviću povjerena služba kantora.

Na svetkovinu sv. Petra i Pavla, 29. lipnja 2015. Stolni kaptol proslavio je svoju 15. obljetnicu uspostave. Tim povodom u katedrali je večernje euharistijsko slavlje predvodio biskup Antun Škvorčević u zajedništvu s kanonicima požeškog Stolnog kaptola. Iste godine, 1. prosinca obilježena je i 16. obljetnica kako je Kongregacija za kler utemeljila Stolni kaptol sv. Petra u Požegi. Tom prigodom u Požegi su se okupili svi kanonici na sjednici, a zatim su sudjelovali na misnom slavlju u katedrali. Na sjednici su podneseni izvještaji o obnovi bočnog oltara sv. Ivana Nepomuka u Katedrali te o planiranim radovima na obnovi Starog grada u Kaptolu iduće godine. Razgovaralo se i o potrebi obnove pročelja Katedrale, a razmatran je i prijedlog sporazuma između Župe sv. Terezije Avilske i Stolnog kaptola. Donesena je odluka o nabavi određene količine novoga liturgijskog ruha za korištenje u katedralnim slavljima.

2016.

Prva sjednica u 2016. godini održana je 27. lipnja, a na njoj je pored kanonika bio nazočan i biskup Antun Škvorčević. Razgovaralo se o nastavku radova na Starom gradu u Kaptolu te o obnovi fasade Katedrale i bočnog oltara sv. Ivana Nepomuka. Razmotren je pravilnik o upotrebi zvona požeške Katedrale, a raspravljalo se i o vršenju službe katedralnog orguljaša i zborovođe. Bilo je riječi i o statusu i djelovanju Dijecezanskog muzeja u nastajanju. Kanonici su se opet sastali nakon dva dana, odnosno 29. lipnja na svetkovinu apostolskih prvaka sv. Petra i Pavla na misnom slavlju kako bi proslavili 16. obljetnicu uspostave Stolnog kaptola sv. Petra u Požegi. Na drugoj sjednici te godine, održanoj 1. prosinca, također je sudjelovao biskup Škvorčević koji im je čestitao 17. obljetnicu utemeljenja Stolnog kaptola. Na sjednici je podnesen izvještaj o radovima tijekom te godine na obnovi fasade Katedrale, bočnog oltara sv. Ivana Nepomuka u Katedrali kao i nastavku radova na Starom gradu u Kaptolu. Razmotreni su planirani radovi za iduću 2017. godinu, prije svega na dovršenju radova na oltaru sv. Ivana Nepomuka, zatim radova na bočnom oltaru sv. Mihaela Arkanđela, kamenim skulpturama i krstionici kao i na Starom gradu u Kaptolu. O radovima u katedrali i na Starom gradu raspravljalo se i na sjednici koja je održana 20. lipnja 2017. godine. Prepošt Žuljević izvijestio je da su u tijeku radovi na bočnom oltaru sv. Mihaela Arkanđela, krstionice, propovjedaonice te kamenih skulptura na fasadi Katedrale. Nazočne, među kojima je bio i biskup Škvorčević upoznao je s tijekom izrade projekta uređenja kaptolskog Starog grada koji će biti kandidiran za financiranje iz fondova EU. Isto tako je zaključeno da kanonici koji zbog određenih razloga budu umirovljeni, istovremeno budu oslobođeni i kanoničke službe.

2017.

Stolni kaptol po prvi puta je 28. lipnja 2017. u suradnji s općinom Kaptol organizirao Petrovski koncert u crkvi sv. Jurja u Starom gradu te je na taj način promovirao taj prostor kao buduće novo mjesto kulturnih događanja, ali i predstavio javnosti projekt uređenja cijelog kompleksa Starog grada. Biskup Škvorčević je tom prigodom kazao kako je općina Kaptol donijela mudru odluku kada je zdanje Staroga Grada darovala požeškom Stolnom kaptolu koji djeluje pod imenom srednjovjekovnoga Zbornog kaptola sv. Petra. Istaknuo je kako je požeški Stolni Kaptol na čelu s prvim svojim prepoštom Josipom Devčićem započeo obnovu staroga zdanja, da je to nastojanje nastavio sadašnji prepošt Ivica Žuljević te sa suradnicima izrađuje dokumentaciju kako bi se za projekt obnove Grada zatražio novac iz europskih fondova. Pripomenuo je kako se taj projekt može učiniti utopijskim ali da vjeruje kako će on uspjeti te Stari Grad zasjati u izvornoj ljepoti. Još je dodao da je Petrovski koncert prvi izlazak u javnost Staroga Grada u njegovoj novoj namjeni te je zahvalio brojnim slušateljima iz Kaptola i Požege što su svojom nazočnošću na koncertu poduprli nastojanje Požeške biskupije oko oživljavanja te povijesne građevine.

Osamnaestu obljetnicu utemeljenja požeškoga Stolnog kaptola sv. Petra kanonici su obilježili 1. prosinca 2017. U Biskupskom domu održana sjednica Kaptola u nazočnosti biskupa Antuna Škvorčevića, koji je zahvalio kanonicima za sve što su tijekom 2017. godine o 20. obljetnici utemeljenja Požeške biskupije učinili u obnovi Katedrale i Staroga Grada u Kaptolu te im poželio da uz Božju pomoć ostvare započete projekte. Podneseni su izvještaji o radovima na pokrajnjem oltaru sv. Ivana Nepomuka, sv. Mihaela Arkanđela, krstionici i propovjedaonici u Katedrali te u Starom Gradu u Kaptolu te je prihvaćen nastavak radova na spomenutim predmetima u Katedrali, kao i na lokalitetu Stari Grad u Kaptolu. Po završetku sjednice kanonici su se uputili u Katedralu na euharistijsko slavlje kojim je predsjedao prepošt Ivica Žuljević, a propovijedao kanonik kantor Antun Ćorković. Misno slavlje pjevanjem je uzveličao Katedralni zbor pod ravnanjem orguljaša i zborovođe Maria Večerića.

2018.

Redovita sjednica 2018. godine održana je 19. lipnja u Dvorani sv. Lovre u Biskupskom domu. Predsjedao je prepošt Ivica Žuljević, a nazočan je bio i biskup Antun Škvorčević. Razmotrili su financijsko poslovanje Stolnog kaptola, zatim nastavak radova na obnovi Starog grada u Kaptolu. Poseban naglasak stavljen je na nova arheološka istraživanjima na spomenutom lokalitetu koje provode djelatnici Arheološkog muzeja iz Osijeka.

Na svetkovinu apostolskih prvaka sv. Petra i Pavla 29. lipnja 2018. kanonici Stolnog kaptola sv. Petra svečanim misnim slavljem u požeškoj Katedrali spomenuli su se 18. obljetnice njegove uspostave. Misno slavlje predvodio je Mario Sanić, kanonik kustos i župnik Župe sv. Augustina Biskupa u Velikoj uz koncelebraciju kanonika. Večer uoči Petrova u crkvi sv. Jurja u Starom gradu u Kaptolu, u organizaciji Stolnog kaptola sv. Petra i Općine Kaptol, održan je drugi Petrovski koncert klasične glazbe pod nazivom «Tu es Petrus» pod dirigentskim ravnanjem Josipa Prajza.

Druga sjednica Stolnog kaptola sv. Petra u 2018. godini održana je 28. studenoga pod predsjedanjem prepošta Ivice Žuljevića u Biskupskom domu u Požegi. Uz kanonike na sjednici je bio i biskup Antun Škvorčević. Prepošt Žuljević upoznao je nazočne o završetku restauratorsko-konzervatorskih radova na obnovi dvaju pokrajnjih oltara u Katedrali sv. Ivana Nepomuka i sv. Mihaela Arkanđela, o izvršenim arheološkim istraživanjima u srednjovjekovnom Starom gradu u Kaptolu, te o izradi brončanih vratnica na bočnim vratima Katedrale, umjetnice Marije Ujević Galetović. Usvojen je predloženi plan radova za 2019. godinu, koji uz novčanu potporu Ministarstva kulture predviđa restauratorske radove na obnovi namještaja u Katedrali (propovjedaonica i klupe), sanaciju vlage u kripti Katedrale, te radove na učvršćivanju zidina u Starom gradu u Kaptolu.

2019.

Iduće 2019. godine imenovani su novi kanonici požeškog Stolnog kaptola. U Biskupskom domu u Požegi, 18. ožujka biskup Antun Škvorčević uručio je dekrete o imenovanju za kanonike požeškoga Stolnog kaptola sv. Petra Draženu Akmačiću, župniku župe Bezgrješnog začeća BDM u Vetovu i Mladenu Štivinu, župniku župe sv. Terezije Avilske u Požegi. Biskup im je čestitao imenovanje i poželio da u suradnji s drugim članovima Stolnog kaptola dadnu svoj doprinos u održavanju i uređenju Katedrale te pontifikalnih slavlja. Podsjetio ih je na povijest srednjovjekovnoga požeškog Zbornog kaptola sv. Petra, koju sada u novim okolnostima nastavlja katedralni kaptol pod zaštitom apostolskog prvaka, kojemu je povjerio njihovo služenje. Čestitkama se pridružio i prepošt Ivica Žuljević.

Novi kanonici u službu su uvedeni na svetkovinu Gospodinova navještenja, 25. ožujka 2019. tijekom misnog slavlja koje je u požeškoj Katedrali predvodio biskup Antun Škvorčević u zajedništvu s kanonicima te svećenicima iz središnjih Biskupijskih ustanova.

Prva sjednica Stolnog kaptola sv. Petra u 2019. održana je 26. lipnja u Dvorani Sv. Lovre Biskupskog doma u Požegi pod predsjedanjem prepošta Ivice Žuljevića, a u nazočnosti biskupa Antuna Škvorčevića. Na sjednici su najprije razmatrana personalna pitanja te je za službu kantora izabran novi kanonik Mladen Štivin, dok je dijecezanski biskup za novog pokorničara imenovao kanonika Dražena Akmačića. Kanonici su se dotaknuli pitanja dopuna Statuta u kojeg valja unijeti imovinu koju Kaptol posjeduje te obveze Kaptola prema Riznici Katedrale i Dijecezanskom muzeju.

Na svetkovinu Apostolskih prvaka sv. Petra i Pavla, 29. lipnja u požeškoj Katedrali obilježena je 19. obljetnica uspostave požeškoga Stolnog kaptola sv. Petra. Večernje euharistijsko slavlje predvodio je prepošt Ivica Žuljević u zajedništvu s drugim kanonicima. Pri koncu misnog slavlja prepošt je čestitao kanonicima svetkovinu njihova zaštitnika i zahvalio im za njihov doprinos.

U predvečerje svetkovine sv. Petra i Pavla održan je 28. lipnja treći Petrovski koncert klasične glazbe pod nazivom „Tu se Petrus“ u baroknoj crkvi sv. Jurja u Starom gradu Kaptolu.

Druga sjednica požeškog Stolnog kaptola sv. Petra održana je 26. studenog 2019. u Biskupskom domu pod predsjedanjem prepošta Ivice Žuljevića a u nazočnosti biskupa Antuna Škvorčevića. Prepošt Žuljević je naglasio kako ovom sjednicom započinje spomen dvadesete obljetnice osnutka požeškoga Stolnog kaptola sv. Petra. Zahvalio je biskupu Antunu za svekoliku potporu koju pruža Kaptolu, napose kroz sudjelovanje na kaptolskim sjednicama. U svom pozdravu biskup je čestitao kanonicima spomenutu obljetnicu, ustvrdivši da je u dvadesetogodišnjem djelovanju Kaptola učinjeno mnogo, ali i da ima nekih otvorenih pitanja koje je potrebo riješiti. Osvrnuvši se na ulomak kratkog čitanja iz Prve Poslanice Korinćanima, u kojem sv. Pavao govori da različite darove, službe i djelovanja članova Crkve povezuje isti Gospodin Isus Krist i isti Bog, podsjetio je kanonike da njihovom djelovanju prethode brojni darovi: od dara života, krštenja, i svećeništva, sve do dara Požeške biskupije i njihova imenovanja za članove Stolnog kaptola, te im je poželio da u duhu te darovanosti vrše svoju kanoničku službu.

Na sjednici su podneseni izvještaji o tijeku konzervatorsko-restauratorskih radova na obnovi propovjedaonice u Katedrali, o radovima na sanaciji oborinske, kapilarne i podzemne vlage u kripti Katedrale i oko nje, te o završetku arheoloških istraživanja u Starom gradu u Kaptolu. Potom je usvojen predloženi plan radova za 2020., u kojem se uz novčanu potporu Ministarstva kulture predviđa izrada dokumentaciju za obnovu krovišta Katedrale, restauracija četiriju ispovjedaonica i sakristijskog namještaja u Katedrali, te izrada završne studije o arheološkim istraživanjima u srednjovjekovnom Starom gradu u Kaptolu. Izneseni su prijedlozi dopune Statuta s obzirom na upravljanje vremenitim dobrima, čiji će tekst nakon dorade i pravnog usuglašavanja, konačno biti formuliran na idućoj sjednici.

Dvadesetu obljetnica utemeljenja požeški Stolni kaptol obilježio je na Prvu nedjelju došašća, 1. prosinca 2019. euharistijskim slavljem kojega je predvodio biskup Antun Škvorčević u Katedrali u zajedništvu s kanonicima, svećenicima središnjih biskupijskih ustanova, Župe sv. Terezije te drugim vjernicima. Podsjetio je sudionike slavlja da je na današnji dan prije dvadeset godina Kongregacija za kler u Rimu potpisala Dekret o utemeljenju Kaptola Katedrale sv. Terezije Avilske u Požegi pod nazivom srednjovjekovnoga „Požeškoga kaptola sv. Petra“. Potom je prepošt kanoničkog zbora Ivica Žuljević pročitao spomenuti Dekret, a svi nazočni odgovorili pjevajući biskupijsko geslo «Krist danas i uvijeke, naša nada, aleluja!». Biskup je potom obrazložio zašto je zatražio utemeljenje Stolnog kaptola, prvenstveno zato da se tako institucionalizira memorija srednjovjekovnoga Požeškoga zbornog kaptola, koja je na različite načine još uvijek živa. Zahvalio je papi Ivanu Pavlu II. što je osnutkom Požeške biskupije učinio to moguće, čestitao kanonicima obljetnicu utemeljenja Kaptola, i zahvalio za sve što su tijekom minulih dvadeset godina ostvarili, napose za brigu da Katedrala bude što ljepše uređena u svom dostojanstvu.

Nakon 20 godina postojanja Stolnog kaptola sv. Petra može se utvrditi da je njegovo osnivanje bilo i te kako opravdano. O tome najviše govore rezultati obnove Starog grada u Kaptolu i uređenja Katedrale ali i ljepota liturgijskih slavlja u požeškoj prvostolnici.