Kategorija: Članci, izvori i literatura

Arheološka istraživanja u Starom gradu Kaptolu 2018. godine

Na temelju Ugovora o arheološkom istraživanju između Stolnog kaptola sv. Petra, Požega i Arheološkog muzeja Osijek od 25. svibnja 2018. i Anexa  Ugovoru od 10. srpnja 2018. godine provedena su arheološka istraživanja u Starom gradu Kaptolu. Istraživanje je odobreno Rješenjem Ministarstva kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine,  Konzervatorski odjel u Požegi,   Klasa: UP/I-612-08/18-08/0343, Urbroj.: 532-04-02-07/4-18-5,od …

Opširnije

Arheološka istraživanja u Starom gradu Kaptolu 2019. godine

Stručno izvješće Na temelju Ugovora o arheološkom istraživanju između Stolnog kaptola sv. Petra, Požega i Arheološkog muzeja Osijek od 08. srpnja 2019. godine nastavljena su arheološka istraživanja u Starom gradu Kaptolu. Istraživanje je odobreno Rješenjem Ministarstva kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Požegi, Klasa: UP/I-612-08/18-08/0343, Urbroj.: 532-04-02-07/4-18-5,od 31. srpnja 2019. godine. Arheološko …

Opširnije