Radovi na obnovi unutrašnjosti barokne crkve sv. Jurja

U Starom gradu u Kaptolu u 2021. godini predviđeno je izvođenje radova na unutarnjoj obnovi barokne crkve sv. Jurja i to poda u svetištu i sakristiji, te nastavak arheoloških radova u dvorištu Starog grada u Kaptolu, ako Ministarstvo kulture odobri zatražena financijska sredstva.

Stolni kaptol sv. Petra potpisao je ugovor s građevinskom firmom L – PROJEKT d.o.o. iz Rajsavca o izvođenju radova te će se izvoditi sukladno Glavnom i Izvedbenom projektu izrađenom od tvrtke KOPING d.o.o. iz Požege i ishođenim dozvolama. Vrijednost ugovorenih radova iznosi 107.000,00 kuna.

Arheološka istraživanja unutar zidina Starog grada nastavit će se i privesti svome kraju ako Ministarstvo kulture odobri novčana sredstva. Od 2018. godine traju kontinuirano arheološka istraživanja unutar Starog grada Kaptola. Otkriveni su u vertikalnoj stratigrafiji ostaci tri crkve:

  • predromanička jednobrodna crkva,
  • trobrodna romanička bazilika,
  • gotička crkva izduženog svetišta s kontraforima.

Program radova na Kaptolu do njegova konačnog završetka odvijat će se u tri pravca:

  1. Završetak arheoloških iskopavanja. Planira se istražiti prostor prema crkvi sv. Jurja i na potezu južnog zida romaničke i gotičke crkve. Ovim istraživanjem definirale bi se tlocrtne dispozicije sve tri crkve i njihov međusobni odnos. Istražili bi se preostali grobovi koji su ubicirani u istraživanjima 2019. godine a nisu do kraja istraženi. Time bi se u cijelosti istražio i objasnio kontinuitet sakralnog života na položaju srednjovjekovnog Zbornog kaptola sv. Petra.
  2. Izrada konzervatorske studije za konzervaciju i restauraciju istočnog dijela sakralnog kompleksa koji obuhvaća gotičko svetište od trijumfalnog luka prema istoku, apside romaničke bazilike te zidane grobnice na tom prostoru. Konzervatorskom studijom definirat će se vrste, obim i način izvođenja konzervatorskih i restauratorskih radova na ostacima arhitekture koja će se prezentirati na otvorenom.
  3. Zaštita i zatrpavanje zapadnog dijela kompleksa pijeskom i zemljom.